Správne vedené účtovníctvo je dôležitým zdrojom informácií , ktoré Vám uľahčia rozhodovanie a pomôžu zvýšiť výkonnosť vašej firmy. Externé účtovníctvo Vám zabezpečí požadovanú kvalitu informácií a ušetrí Vás čas aj peniaze. Venujte sa svojim skutočným podnikateľským cieľom a nestrácajte čas sledovaním toho, čo my robíme lepšie.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné účtovné služby podľa požiadaviek a očakávaní jednotlivých klientov. Zárukou vysokej kvality našich služieb je odborné vzdelanie a dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva. Prevezmeme Vašu agendu spolu so zodpovednosťou voči jednotlivým inštitúciám a odbremeníme Vás od povinností a termínov spojených s vedením účtovníctva a miezd. Vyhnete sa investíciám do pracovníkov, investíciám do počítačového a programového vybavenia a vysokým nákladom spojeným so vzdelávaním zamestnancov. Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch jeho hospodárenia je prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta. Pri poskytovaní služieb Vám garantujeme maximálnu diskrétnosť. Preberanie garancií za poskytnuté služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená.
Tešíme sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať svoju odbornosť a profesionalitu.
Ponúkame Vám kompletné spracovanie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou.

Jednoduché účtovníctvo

 • Kontrola správnosti podkladov dodaných k zaúčtovaniu
 • Zaevidovanie pohľadávok a záväzkov
 • Zaúčtovanie a pokladničných dokladov a bankových výpisov
 • Vedenie účtovných kníh
 • Zaradenie majetku, evidencia dlhodobého majetku
 • Účtovné poradenstvo
 • Spracovanie mesačných, prípadne štvrťročných výstupov podľa požiadaviek klienta v tlačenej a elektronickej forme
 • Spracovanie harmonogramu účtovnej závierky
 • Zúčtovanie závierkových operácií
 • Spracovanie ročnej uzávierky a účtovných výkazov.

Podvojné Účtovníctvo

 • Kontrola správnosti podkladov dodaných k zaúčtovaniu
 • Zaevidovanie pohľadávok a záväzkov
 • Predkontovanie a zaúčtovanie podkladov
 • Vypracovanie a zaúčtovanie interných dokladov
 • Vedenie účtovných kníh
 • Zaradenie majetku, evidencia dlhodobého majetku
 • Spracovanie mesačnej, prípadne štvrťročnej finančnej analýzy výsledku hospodárenia v tlačenej a elektronickej forme
 • Spracovanie harmonogramu účtovnej závierky
 • Zúčtovanie závierkových operácií
 • Spracovanie inventarizácie všetkých účtov
 • Účtovné poradenstvo
 • Spracovanie ročnej uzávierky a vypracovanie účtovných výkazov a poznámok

Ostatné služby

 • Spracovanie štatistických hlásení a hlásení pre NBS
 • Spracovanie príkazov na úhradu
 • Vypracovanie podkladov pre započítanie záväzkov a pohľadávok
 • Vypracovanie podkladov pre odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov
 • Zasielanie výstupov a inej korešpondencie v elektronickej formev podľa požiadaviek klienta
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov v prípade auditu klienta a aktívna spolupráca s audítormi,
 • Spracovanie schválenie účtovnej uzávierky a schválenia rozdelenia hospodárskeho výsledku
 • Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín po jej schválení štatutárnym orgánom,
 • poskytovanie poradenstva pri reorganizácii účtovných a finančných procesov klienta, týkajúceho sa predovšetkým efektívneho nastavenia obehu účtovných dokladov, optimalizácie procesu schvaľovania účtovných dokladov, nastavenia kontrolných mechanizmov apod.
 • Vypracovanie účtovných interných smerníc (napr.: systém spracovania účtovníctva, účtovný rozvrh, dlhodobý majetok, evidencia DPH, oceňovanie majetku a záväzkov, inventarizácia majetku a záväzkov, časové rozlíšenie, spotreba materiálu a i. ) podľa požiadaviek klienta
 • Vypracovanie podkladov pre banky, leasingové spoločnosti, verejné súťaže a tendre
 • Zasielanie žiadostí a ostatnej korešpondencie na štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, Štatistický úrad, Národná banka Slovenska a i.)
 • Registrácia na RTVS (v prípade zamestnávania 3 a viac zamestnancov)
Pomožeme Vám vyriešiť všetky povinnosti a záležitosti súvisiace a vyplývajúce z platných daňových zákonov. V rámci optimalizácie vyhodnocujeme základ dane ešte v priebehu zdaňovacieho obdobia a navrhujeme klientovi vhodné riešenia pre optimálne zdanenie jeho výsledkov hospodárenia pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem.

Pre Daň z príjmov

 • Registrácia pri založení, prípadne preregistrácia pri zmene sídla
 • Kalkulácia daňovej povinnosti
 • Overenie správnosti a preukázateľnosti všetkých položiek upravujúcich hospodársky výsledok
 • Príprava podkladov na vyplnenie daňového priznania, ktoré je zostavené podľa účtovných zápisov klienta
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • Zaslanie platobných inštrukcií na úhradu dane
 • Výpočet preddavku na daň z príjmu
 • Komunikácia s daňovým úradom pri žiadosti o odklad termínu podania daňového priznania
 • Zastupovanie klienta pri daňových kontrolách
 • Upozorňovanie klienta na daňové termíny, splatnosť dane a preddavku na daň

Pre DPH

 • Registrácia DPH
 • kontrolu zákonných náležitostí daňových dokladov
 • kontrola evidencie DPH
 • Spracovanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Ostatné dane a popl.

 • Registrácia pre daň zo závislej činnosti
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ A
 • Registrácia pre daň z motorových vozidiel
 • Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • zabezpečenie oznamovacej povinnosti k miestnym daniam
 • spracovanie a vyplnenia daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Registrácia na RTVS (v prípade zamestnávania 3 a viac zamestnancov)
 • Nahlásenie doplnkov a zmien (napr. adresy, bankového účtu, konateľa, prevádzky a i.)
Ponúkame kompletné vedenie mzdovej evidencie. Naše služby zahŕňajú:

PERSONÁLNA ADMINISTRATÍVA

 • Administratívu pri prijímaní a uvoľňovaní zamestnancova, taktiež nahlasovanie zmien v existujúcich pracovnoprávnych vzťahoch (pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovnej zmluvy, výstupné listy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy)
 • Zabezpečovanie plnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • Vedenie osobných spisov zamestnancov
 • Spracovanie obdržanej dochádzky zamestnancov od klienta, vrátane evidencie dokladov k neprítomnosti na pracovisku (dovolenkové lístky, PN a OČR, priepustky,...)
 • Zabezpečenie plnenia odvodových povinností pri neplnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS
 • Predkladanie štatistických výkazov
 • Zasielanie roportingu podľa požiadaviek klienta

SPRACOVANIE MIEZD

 • výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych noriem a predpisov
 • zdanenie naturálnych príjmov na základe predložených podkladov
 • firemné a externé zrážky z miezd zamestnancov a ich evidencia
 • zasielanie platobných inštrukcií na úhradu odvodov a odosielanie výkazníctva do Sociálnej a zdravotných poisťovní a na Daňový úrad
 • výpočet a kontrolu priemerov pre pracovnoprávne účely
 • vystavovanie potvrdení o príjme na žiadosť zamestnanca
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 • Zasielanie reportingu podľa požiadaviek klienta
Cenu našich služieb stanovujeme individuálne po zhodnotení rozsahu a náročnosti účtovníctva toho-ktorého klienta. Klient si môže vybrať spôsob fakturácie - paušálnu, podľa objemu spracovávanej agendy alebo položkovú, podľa počtu zúčtovaných položiek, prípadne ďalších poskytovaných služieb.

Naša cenová ponuka sa odvíja od nasledujúceho orientačného cenníka:

Jednoduché účtovníctvo
Nad 100 položiek za 1 položku 0,50 €
Do 100 položiek je paušál 50€
Podvojné účtovníctvo
Nad 100 položiek za 1 položku 0,60 €
Do 100 položiek je paušál 60€
Mzdy a Personalistika
Spracovanie agendy nového zamestnanca 15€ / 1 zam.
Spracovanie agendy pri ukončení PP 7€ / 1 zam.
Spracovanie miezd+výkazy na 1 mesiac 8€ / 1 zam. / mesiac
Dohodári, mzdy & výkazy 5€ / 1 zam. / mesiac
Ročné zúčtovanie ZP zamestnanci 10€ / 1 zam. / mesiac
Ročné zúčtovanie dane zo záv.činnosti 10€ / 1 zam. / mesiac
Dane
spracovanie podkladov pre výkaz DPH od 30€ / priznanie DPH
vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky od 20€ / hod
jednoduché účtovníctvo minimálne 100 €
podvojné účtovníctvo minimálne 200 €
spracovanie podkladov pre priznanie dane z príjmu 30€ / hod
fyzické osoby od 70 €
fyzické osoby – paušálne výdavky od 50 €
právnické osoby od 100 €

Kontaktná osoba

Ing. Viera Popelišová
Rialex, s.r.o.
Ševčenkova 9
851 01 Bratislava
+421 948 600 188

Pošlite nám správu